Salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

1. Anvendelse

Salgs og Leveringsbetingelser gælder for alle aftaler om PrimaLivas, CVR nr. 25383095 salg og levering af serviceydelser inden for økonomisk rådgivning til erhvervskunder.

2. Aftalegrundlag

2.1 Betingelserne udgør sammen med PrimaLivas tilbud og ordrebekræftelse det samlede aftalegrundlag om PrimaLivas salg og levering af serviceydelser til kunden. Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til PrimaLiva udgør ikke en del af aftalegrundlaget.

2.2 Ændring og tillæg. Ændring af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

3. Serviceydelser

3.1 De serviceydelser, som PrimaLiva sælger og leverer til kunden, udføres med tavshedspligt, fortrolighed, akkuratesse og effektivitet.

3.2 Kunden skal give PrimaLiva adgang til personale og oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at udføre serviceydelserne.

3.3 PrimaLiva er ikke ansvarlig for, at serviceydelserne opfylder lovgivning eller standarder eller kan anvendes til konkrete formål, medmindre partnerne har aftalt andet skriftligt.

4. Pris og betaling

4.1 Prisen for serviceydelserne følger PrimaLivas gældende prisliste på det tidspunkt, hvor PrimaLiva bekræfter kundernes ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms.

4.2 Kørsel i PrimaLivas egne biler i forbindelse med udførelse af serviceydelser refunderes af kunden med 4 kr. pr. kørt kilometer.

4.3 Udgifter til kost og logi m.v. i forbindelse med udførelsen af serviceydelser refunderes af kunden til kostpris plus et håndteringstillæg på 10 %.

4.4 Kunden skal betale alle fakturaer for serviceydelser senest 8 dage efter fakturadato, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

5. Forsinket betaling

5.1 Hvis kunden undlader at betale en faktura for serviceydelser rettidigt af årsager, som PrimaLiva er uden ansvar for, har PrimaLiva ret til rente af det forfaldne beløb på 1 % pr. måned fra forfaldstid, og til betaling sker.

5.2 Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for serviceydelse senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra PrimaLiva, har PrimaLiva ret til ud over rente efter pkt. 5.1 at ophæve salget af serviceydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor.

6. Tilbud, ordre og ordrebekræftelser

6.1 PrimaLivas tilbud er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbuddet, der er PrimaLiva i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for PrimaLiva, medmindre Primaliva meddeler kunden andet.

6.2 Kunden skal sende ordre på serviceydelse til PrimaLiva skriftligt. En ordre skal for hver serviceydelse indeholde: Beskrivelse af ydelse, pris, betalingsbetingelser og leveringsdato.

6.3 PrimaLiva tilstræber at sende bekræftelse eller afslag på en ordre til kunden senest 8 arbejdsdage efter modtagelsen af ordren. Bekræftelser og afslag på ordrer skal være skriftlige for at binde PrimaLiva.

6.4 Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på serviceydelser uden skriftlig accept fra PrimaLiva.

6.5 Hvis PrimaLivas bekræftelse af en ordre på serviceydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til PrimaLiva skriftligt senest 3 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

7. Levering

7.1 PrimaLiva leverer serviceydelsen på det tidspunkt, der er aftalt mellem parterne, og som det fremgår af PrimaLivas ordrebekræftelse.

8. Forsinket levering

Hvis der opstår sygdom i PrimaLiva, og serviceydelsen ikke kan leveres, informerer PrimaLiva kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og nyt forventet leveringstidspunkt.

9. Ansvar

9.1 Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelse efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

9.2 PrimaLiva er ikke ansvarlig for de handlinger, kunden foretager på baggrund af rådgivningen.

9.3 Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er PrimaLiva ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

9.4 Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er PrimaLiva ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtigelser, som kan henføres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for PrimaLivas kontrol, og som PrimaLiva ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse.

10. Immaterielle rettigheder

10.1 Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med PrimaLivas udførelse af serviceydelser, herunder undervisningsmaterialer og ophavsrettigheder, tilhører PrimaLiva.

10.2 Kunden har en tidsubegrænset vederlagsfri overdragelig licens til at udnytte alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med PrimaLiva udførelse af serviceydelser, til formål, der falder inden for kundens sædvanlige forretningsområde, eller som særskilt er aftalt mellem parterne.

10.3 PrimaLiva er ikke ansvarlig for leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, medmindre krænkelsen er forsætlig. I det omfang, at PrimaLiva måtte blive mødt med påstand om leverede serviceydelsers krænkelser af trejdeparts immaterielle rettigheder, skal kunden holde PrimaLiva skadesløs, medmindre krænkelsen er forsætlig.

11. Fortrolighed

11.1 Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge PrimaLivas erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

11.2 Kunden må ikke på utilbørlig vis skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over PrimaLivas fortrolige oplysninger.

11.3 Parternes forpligtigelser gælder under parternes samarbejde og uden tidsbegrænsning efter samarbejdets ophør uanset årsagen til ophøret.

12. Gældende lov og værneting

12.1 Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret.

12.2 Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samarbejde, skal afgøres ved dansk domstol.